Qiangqiang Jiang

Position: Research Assistant
Categories: Alumni
Name: Qiangqiang Jiang (姜强强)
Position: Research Assistant (2020/10–2021/04)
Institution: Department of Computer Science and Engineering, SUSTech
Master: Zhejiang University
Research Area: Evolutionary Computation, FPGA Heterogeneous Computing
Contact: jiangqq@mail.sustech.edu.cn

Qiangqiang Jiang now is a Research Assistant with the Department of Computer Science and Engineering, Southern University of Science and Technology, China. Prior to that, he received his M.Eng degree from Zhejiang University, Hangzhou, China, 2020.